Meetrapportages

De regeling Garanties van Oorsprong (GvO-regeling) schrijft voor dat u – onder toepassing van een meetprotocol – periodiek aan CertiQ of Vertogas rapporteert over de opgewekte energie. Het meetrapport onderbouwt de duurzame energieproductie door middel van meetgegevens en de gebruikte biomassastromen. Hoe vaak u moet rapporteren is afhankelijk van de grootte van de installatie.

Het is van belang dat het meetrapport op tijd ingediend wordt bij CertiQ of bij Vertogas, omdat u anders wordt gekort op het aantal Garanties van Oorsprong. Voor deze productie komt u dan niet meer in aanmerking voor SDE+ subsidie.

Voor installaties dient het meetrapport door een onafhankelijke accountant te worden gecontroleerd en voorzien van een Assuranceverklaring als bewijs van controle van de in- en uitgaande stromen van een biomassa-installatie en de opgegeven biomassapercentages.

Biogas Services kan u begeleiden bij het opstellen en indienen van de jaarlijkse en/of maandelijkse meetrapportages. Wij kunnen u ontzorgen bij het verkrijgen van een Assuranceverklaring en u adviseren over de biomassaregistratie. Daarnaast kunnen wij uit het meetrapport veel informatie afleiden over het functioneren van uw installatie, zodat we u vervolgens gericht kunnen ondersteunen bij het verhogen van de productie.